TMMOB, ÇDP değişikliğine karşı yürütmeyi durdurma davası açtı

TMMOB, Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan yeni plan değişikliğine “yürütmenin durdurulması ve iptali” istemiyle dava açtı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin ekolojik sürdürülebilirliğe, şehircilik planlama teknik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olması, plan değişikliği ile öngörülen kararların ve işlemlerin hukuka aykırılığı sebebiyle “Yürütmenin Durdurulması ve İptali” istemiyle dava açtı.

‘ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARA VE HUKUKA AYKIRILIK’

TMMOB tarafından açılan davada, değişikliğin dayanağı olarak gösterilen 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü” hakkındaki kanun ve ilgili belediye kanununun anayasa açısından, plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olmadığı vurgulandı.

Dava konusu plan değişikliğine esas Kanal İstanbul Projesinin yaratacağı ekolojik risk ve etkiler; su havzalarına, denizler ekosistemine, bölge ekosistemine, iklime, tarım orman ve mera alanlarına, doğal ve arkeolojik sitlere etkileri belirtilerek; ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile yapılan uluslararası anlaşmalar bakımından hukuka aykırı olduğu belirtildi.

‘KAMU YARARI İÇERMİYOR’

TMMOB, son olarak dava konusu plan değişikliğinin ve plan değişikliğine konu olan Kanal İstanbul Projesinin kamu yararı içermediğinin altını çizerek İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya Bölgesinin ekosisteminde yaratacağı hasarlar bir kez daha dile getirildi. (Birgün)